top of page

Hristiyan Felsefesi Nedir?

Hristiyan felsefesi, Hristiyanlığın çıkmasıyla başlayan ve 15. yüzyıla kadar devam eden zamanda, Batı felsefesi için kullanılan bir isimdir. Hristiyan dinini temellendirmek için öne sürülen felsefeye Hristiyan felsefesi denir.

Hristiyan Felsefesinin Genel Özellikleri


- İnanç merkezli görüşler ortaya çıkmıştır

- İnancın akılla temellendirilmesi yapılmaya çalışılmıştır

- Akıl ve inanç tartışmaları ön plana çıkmıştır

- İnancın bilgiyi mümkün kıldığı düşüncesi egemenliktir

- Antik Yunan felsefesinden etkilenmiştir

- Tanrı'nın varlığını kanıtlamaya çalışmışlardır

- Kutsal metinlerin doğruluğu merkeze alınmıştır

- Dinsel otoriteye karşı gelinmemesi gerektiği vurgulanmıştır


Hristiyan Felsefesinin Bazı Problemleri


- Tanrı'nın Varlığını kanıtlama problemi

- Kötülük problemi

- Tümeller problemi


Hristiyan Felsefesinde Tanrı'nın Varlığına Yönelik Kanıtlar


Ontolojik Kanıtlar:

Tanrı kavramından çıkar ve mantıksal olarak onun varlığını kanıtlamaya yöneliktir.


Kozmolojik Kanıtlar:

Her şeyin bir nedeni olduğu fikrine dayanarak evrende var olan bütün varlıkların kendinden önce gelen bir varlık nedeniyle var olduğunu söyler.


Kötülük Problemi

Kötülük problemi düşünüldüğünde genel olarak iyi ve kötünün veya günah ve sevabın açıklanması gerekir. Ana sorun "Eğer Tanrı varsa, mutlak güç sahibiyse ve insanın iyiliğini istiyorsa neden dünyadaki kötülükleri önlemiyor veya ortadan kaldırmıyor ?" gibi sorular ekseninde şekillenir.


Tümeller Problemi

Tümeller kavramı bir sınıf oluşturan, bütün üyeleri içine alan genel kavramları işaret etmek için kullanılır. "ağaç" kavramı ele alınacak olursa onun doğada meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitkileri ifade etmek için kullanıldığı görülür. "ağaç" tümel bir kavram iken onun üyeleri olan ve doğada gözlemlenen varlıklar ise tekildir. Varlıklar ya da nesneler içerdikleri özelliklerin benzerlikleri üzerinden soyutlanarak tümel kavramlara dönüşür. Dolayısıyla tümel kavramlar, nesneler hakkında genelleştirilmiş geçerli bilgi mkanı sunar.


Tümellerin ne olduğu, nasıl oluşturulduğu, nerede bulunduğu gibi sorular filozoflar tarafından açıklanmaya çalışılmıştır. Platon' a göre tümel kavramlar yani idealar, tek tek nesnelerde değil onlardan bağımsız olarak vardır. Aristoteles' in varlık görüşünde tümel kavramların kendi başına gerçekliği yoktur, tümel kavramlar nesnelerin kapsamındadır.Son Yazılar

Hepsini Gör
Yazı: Blog2 Post
bottom of page